Reglerne for miljøscreening før nedrivning af hus

I gennem tiderne har der desværre været anvendt mange materialer, som har vist sig at være skadelige for både miljøet og menneskers sundhed. Materialerne kan indeholde så stor koncentration af skadelige stoffer, at det affald, der kommer, når bygninger enten rives ned eller renoveres, bliver klassificeret som farligt affald. Derfor skal bygninger miljøscreenes inden et ombygnings- eller nedrivningsprojekt går i gang.

Ny bekendtgørelse for affald

Der trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft 1/1-2013. Siden da har der eksisteret et krav om, at affaldet fra byggeprojekter og anlægsprojekter skal meldes til kommunen. Affaldet kan få mærkatet ikke forurenet, forurenet eller farligt.

Hvornår gælder reglerne?

Reglerne for miljøscreening og affaldshåndtering er gældende for alle nedrivnings- eller ombygningsprojekter, hvor:

  • Mængden af affald overstiger et ton
  • Arbejdet omfatter et areal over 10 m2
  • Der skal udskiftes termoruder

Hvis man ejer en bygning, der er bygget eller renoveret mellem 1950 og 1977 er der en risiko for, at der er anvendt byggematerialer, der indeholder PCB. PCB er et ekstremt skadeligt stof, som både gør skade ved indånding og ved berøring. Det er ligeledes meget miljøskadeligt og er desværre allerede spredt ud i naturen. Selv i de fjerneste egne finder man PCB i mennesker og natur. Derfor er det vigtigt, at der laves en kortlægning af bygningsdelene og de materialer, der kan være PCB-holdige, når man skal i gang med et byggeprojekt. Hvis man kigger i affaldsbekendtgørelsen, vil man finde et såkaldt screeningsskema. Skemaet er bilag 11 og kan vejlede i forhold til, om en miljøscreening vedrørende PCB er nødvendig i de aktuelle bygninger.

Der bør også screenes for andre stoffer

Når der foretages en miljøscreening, er det ofte en rigtig god ide også at screene for andre stoffer af miljøskadelig karakter. Det kan blandt andet være bly, asbest og klorede paraffiner. Det er nemlig som før skrevet ejeren af bygningens ansvar at få de miljøskadelige stoffer identificeret. Bliver eventuelle andre miljøskadelige stoffer kortlagt inden byggeprojektets start, kan man i tillæg undgå at få en eller flere ubehagelige overraskelser, mens projektet er i gang. Opdages der miljøskadelige stoffer undervejs i processen, betyder det nemlig ofte at projektet må stoppe op og dermed trækker ud og i sidste ende bliver dyrere end forventet.

Få professionel hjælp

Som ejer af en bygning kan man få hjælp og rådgivning hos firmaer, der har specialiseret sig i at kortlægge om en bygning indeholder miljøskadelige eller sundhedsskadelige stoffer. Er der skadelige stoffet i en bygning kræver det nemlig helt særlige forholdsregler at skabe tilfredsstillende forhold rent sundheds- og sikkerhedsmæssigt for de folk, der skal arbejde med byggeriet. Konstateres der skadelige stoffer skal nedrivningsfolk og håndværkere være iført tøj og masker, der beskytter mod de eller det pågældende stof.

Prøver fra materialer

Når der foretages en miljøscreening, tages der prøver fra de materialer, som fagfolkene har en erfaring med, kan indeholde de skadelige stoffer. Prøverne tages fra den pågældende bygningsdels synlige overflader. Der tages ofte prøver fra mur- og træværk, fuger og fliser. Derud over tages der prøver fra de materialer, der ligger op ad de mistænkelige materialer. Når to materialer støder op til hinanden, er der nemlig en fare for, at det skadelige stof er trængt ind i nabomaterialet. Prøverne sendes til et laboratorie, som er akkrediteret til netop den slags analyser.

Det er ejerens ansvar

Hvis der findes skadelige stoffer i de indsendte og analyserede prøver skal de klassificeres, så man kan tage stilling til håndtering og bortskaffelse samt sikkerhedsforanstaltninger under byggeprocessen. Der skal laves en plan for dette, som indsendes til kommunen. Det er en god ide at have et professionelt team til at stå for denne del af processen, da det er bygherrens eller ejerens ansvar at det bliver gjort efter reglerne i lovgivningen.